Adatvédelem

Ezúton tájékoztatjuk, hogy az elektronikus úton történő vásárlás során megadott személyes adatait - kötelező és/vagy önkéntes, illetőleg statisztikai adatszolgáltatástól függően - Fanna Műhelye Betéti Társaság az alábbiak szerint kezeli:

Az adatok kezelője Tóth-Csóka Fanni (továbbiakban: Adatkezelő)

Az adatkezelés során érintettek köre: Facebook oldal követői/vásárlók, e-mailben rendelést leadó vásárlók, weboldalon keresztül rendelést leadó vásárlók. Az Adatkezelő, mint eladó a vevői adatokat bizalmasan kezeli, azokat - az adatfeldolgozó kivételével - harmadik félnek kizárólag jogszabályban előírt kötelező esetben és okból adja ki.

Az adatgyűjtés célja:

Szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyíthatósága, a megrendelés szállítása.

Az adatkezelés időtartama:

Határozott idő, jogviszony bizonylatai megőrzésére jogszabályban előírt idő. Az adatok megismerésére kizárólag az Adatkezelő, mint eladó - illetőleg az adatfeldolgozó - és a házhoz szállítást végző szervezet/ek/ arra jogosult munkatársai, a szükséges, indokolt és elégséges mértékben, szabályozott módon és ellenőrzötten jogosultak.

Kezelt adatok köre:

  • vezeték- és keresztnév
  • e-mail cím
  • telefonszám
  • számlázási cím
  • szállítási cím
  • kapcsolattartó neve
  • bankszámlaszám
  • adószám

IP címeket nem tárolunk.

Adatok továbbítása

Adatkezelő jogosult az általa kezelt személyes adatokat termékek házhoz szállítással történő megrendelése estén alább megnevezett harmadik személy részére továbbítani. Az adattovábbítás jogalapja: a vásárló hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. Az adattovábbítás célja: termékértékesítés házhoz szállítással A továbbított adatok köre: Név, cím, telefonszám, e-mailcím, tranzakciós összeg. Az adatokat a következő szállítóknak továbbítjuk: Magyar Posta ZRT, vagy Csomagpont Kft, General Logistics Systems Germany GmbH & Co. OHG (GLS), vagy Foxpost Zrt.

Önkéntes adatszolgáltatás

Az önkéntes adatszolgáltatás során megadott adatokat az adatkezelő bizalmasan kezeli, harmadik félnek - az adatfeldolgozó kivételével - kizárólag jogszabályban előírt kötelező esetben és okból adja át. Az önkéntes adatkezelési hozzájárulását az adattulajdonos bármikor jogosult visszavonni és kezdeményezni adatai törlését, vagy módosítását. Az adattulajdonos kezdeményezése az adatai törlésére, módosítására a Facebook oldalon, vagy üzenetben, illetve e-mailben történhet. Az adatkezelő - az önkéntes adatkezelés esetén - az adattulajdonos módosítási, törlési kezdeményezését köteles legkésőbb a kezdeményezés kézhezvételétől számított két munkanapon belül maradéktalanul teljesíteni. Az adatkezelés során érintettek köre: Facebook oldalra vagy csoportba látogatók, akik az adatkezeléshez - adataik megadásával - önkéntesen hozzájárultak Az Adatkezelő a látogatók adatait bizalmasan kezeli, azokat - az adatfeldolgozó kivételével - harmadik félnek kizárólag jogszabályban előírt kötelező esetben és okból adja ki.

Az adatgyűjtés célja:

Kapcsolattartás a potenciális vevőkkel, tájékoztatók, küldése, igények felmérése

Az adatkezelés időtartama:

Határozatlan idő, az adattulajdonos törlési kezdeményezéséig Az adatok megismerésére kizárólag Tóth-Csóka Fanni, mint eladó, arra jogosult munkatársai, a szükséges, indokolt és elégséges mértékben, szabályozott módon és ellenőrzötten jogosultak.

Jogi szabályozottság

Az adatkezelésre a polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv., valamint különösen az alábbi jogszabályok előírásai az irányadók: 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a) 2008. évi XLVII. törvény - a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról; 2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a) 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról 17/1999 (II.5.) korm. r., és az információs önrendelkezési jogról,

Jogorvoslat

Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el; a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; törvényben meghatározott egyéb esetben. Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az Adattulajdonos az Adatkezelő által meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat. Adattulajdonos a jogainak megsértése esetén Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu A termékek megrendelése esetén az Adattulajdonos ráutaló magatartással elfogadja a www.facebook.com/FannaGyurmaMuhelye és a www.facebook.com/FannaMuhelyeAnyatejekszerei oldal általános szerződési feltételeit, továbbá fenti adatkezelési elveket és szabályokat.